Czym jest środowisko uczenie się w pracy?

Wiele lat doskonalenia branży szkoleniowej wpłynęło na jej dzisiejszy obraz i niewątpliwe sukcesy mierzone liczbą przeszkolonych osób oraz wzrastającą profesjonalizacją działania. Wyzwaniem jednak pozostaje kwestia efektywności działań szkoleniowych, rozumianej jako wprowadzanie rozwiązań umożliwiających wdrażanie nowych kompetencji pracowników w codzienność organizacji. Coraz powszechniej znane są modele koncepcyjnie wyznaczające kierunek zmian w tym zakresie, jednak nie przyczyniają się one wystarczająco mocno do realizacji projektów szkoleniowych, których wyniki mogą być szybko i efektywnie implementowane do codziennej pracy.

Lukę tę wypełnia LEarNS, wpierając organizacje w tworzeniu warunków uczenia się poprzez zastosowanie praktycznych procedur oraz narzędzi. LEarNS jest kompleksowym rozwiązaniem wspierającym budowanie środowiska uczenia się w organizacji, ułatwiającym transfer kompetencji i podnoszenie efektywności działań szkoleniowych. Pozwala połączyć paradoks braku czasu z… potrzebą czasu na realne uczenie się oraz zmieniającymi się szybko wymaganiami rozwojowymi organizacji.

Konstruowanie efektywnego środowiska uczenia się w miejscu pracy wymaga wyróżnienia i połączenia ze sobą elementów pozwalających na odróżnienie uczenia się od pracy przy jednoczesnym wbudowaniu uczenia się w codzienność wykonywania pracy.

Obejrzyj film prezentujący, czym różni się środowisko uczenia się od środowiska pracy

Środowisko uczenia się w pracy – wymagania

Efektywne środowisko uczenia się w miejscu pracy jest wynikiem połączenia czynników techniczno-proceduralnych, społecznych oraz motywacyjnych.

Pierwsze (TECHNICZNO-PROCEDURALNE) wspierają sposób, w jaki nauka odbywa się na płaszczyźnie technicznej, poprzez organizację nauki w trakcie sesji, kontrolę i monitoring postępów, zarządzanie liczbą i jakością powtórzeń.

Drugie (SPOŁECZNE) odnoszą się do tego, w jaki sposób uczenie się wspierane jest przez organizację i zarządzanie pracą. W tym zakresie istotne znaczenie ma przyjęcie przez organizację, że uczenie się jest równie ważne lub niemal tak ważne jak wykonywanie pracy. Czynniki w tej grupie można utożsamiać z przejawami kultury organizacyjnej.

Trzeci kluczowy czynnik (MOTYWACYJNY) jest konsekwencją dominującego typu kultury, widocznego zarówno w indywidualnej motywacji do uczenia się, jak i w szerszej motywacji potrzebnej do wprowadzenia zmian. Pierwsza z nich pozwala na wytrwałą kontynuację uczenia się po formalnym zakończeniu. Czynnik ten jest silnie związany z osobistą motywacją do zdobywania wiedzy i z tym, jaką wartość ono stanowi. Drugi z rodzajów motywacji pozwala na kształtowanie środowiska uczenia się i efektywne łączenie tego procesu w miejscu pracy z codziennymi zadaniami pracowników.

Obejrzyj film prezentujący założenia metodyczne organizowania efektywnego środowiska uczenia się w miejscu pracy