1 Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach otwartych organizowanych przez Corporate Learning Systems dr Marcin Żółtak

1.2 Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:

1.2.1 Organizator – Corporate Learning Systems dr Marcin Żółtak

1.2.2 Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia, organizowane zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora www.learns.eu; zwane dalej Szkoleniem.

1.2.3 Zgłaszający na szkolenie – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie, delegująca Uczestnika szkolenia; zwany dalej Zgłaszającym.

1.2.4 Uczestnik – osoba biorąca udział w szkoleniu.

1.2.5 Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie informacji drogą elektroniczną (e-mail) przez Zgłaszającego na szkolenie o wycofaniu uczestnika/uczestników z udziału w szkoleniu.

1.2.6 Zgłoszenie – wypełniony przez Zgłaszającego na szkolenie formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej Organizatora www.learns.eu.

2 Warunki realizacji szkoleń

2.1 Szkolenia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych osób.

2.2 Szkolenia realizowane są:

2.2.1 zgodnie z programem zamieszczonym na stronie internetowej Organizatora www.learns.eu w zakładce „Szkolenia”;

2.2.2 w salach o standardzie odpowiednim do realizacji zajęć o charakterze edukacyjnym, zgodnie z następującym harmonogramem: 8 godzin szkoleniowych (jedna godzina szkoleniowa obejmuje 45 minut) realizowanych w przedziale godz. 9:00-16:30 z uwzględnieniem przynajmniej dwóch przerw kawowych oraz przerwy obiadowej.

2.3 Koszt szkolenia podany jest na stronie internetowej www.learns.eu w zakładce „Zapoznaj się z naszym harmonogramem i sprawdź, kiedy odbywa się najbliższe szkolenie” i o ile opis Szkolenia nie stanowi inaczej, obejmuje:

2.3.1 opiekę merytoryczną trenera,

2.3.2 materiały szkoleniowe,

2.3.3 certyfikat uczestnictwa,

2.3.4 przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

2.4 W cenie Szkolenia nie są uwzględnione koszty dojazdu, noclegu oraz parkingów.

3 Zgłoszenie udziału w szkoleniach otwartych

3.1 Zgłoszenia udziału należy dokonać poprzez Formularz Zgłoszeniowy na stronie internetowej Organizatora www.learns.eu w zakładce https://learns.eu/szkolenia/

3.2 Po otrzymaniu zgłoszenia i danych do faktury Organizator wystawi fakturę za udział w szkoleniu, w której termin płatności jest określony na 14 dni przed realizacją pierwszego dnia szkolenia.

3.3 Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego uczestnik szkolenia otrzymuje pocztą elektroniczną: potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na szkolenie, warunki organizacyjne szkolenia oraz informacje dotyczące warunków płatności i fakturę.

3.4 Po dokonaniu płatności uczestnik szkolenia otrzymuje pocztą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji miejsca na szkoleniu.

3.5 W wypadku zgłoszenia na szkolenie w okresie krótszym niż 14 dni od daty pierwszego dnia szkolenia Organizator może rozpatrzyć zgłoszenie przy uwzględnieniu dostępnych miejsc.

3.6 Pozytywne rozpatrzenie (przyjęcie zgłoszenia) przekazywane jest pocztą elektroniczną Uczestnikowi wraz z fakturą, której płatność wymagana jest na następny dzień roboczy po otrzymaniu od Organizatora przyjęcia zgłoszenia.

3.7 W przypadku braku dokonania płatności w wyznaczonym terminie Organizator jest uprawniony do ponowienia kontaktu dotyczącego płatności. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w ciągu kolejnego dnia Organizator ma prawo skreślić Zgłaszanego z listy uczestników szkolenia.

3.8 Zgłoszenie na szkolenie jest wiążącą umową oraz jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją przez Zgłaszającego zawartych w nim warunków.

4 Zamknięcie zapisów lub odwołanie szkolenia

4.1 Realizator szkoleń otwartych zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dane szkolenie przekroczy maksymalną, dopuszczalną liczbę uczestników. Zgłoszenia uczestnictwa, które nadejdą po zamknięciu listy, będą umieszczone na liście rezerwowej.

4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu szkolenia lub odwołania go w terminie do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, jeżeli: nie zostanie zapisana minimalna wymagana liczba uczestników lub z innych przyczyn organizacyjnych.

4.3 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 24 godziny przed terminem rozpoczęcia pierwszego dnia szkolenia z przyczyn losowych, niezależnych od Organizatora. W takim wypadku Organizator zwraca Uczestnikom w ciągu dwóch dni opłatę za udział w szkoleniu i przelewa środki na wskazane konto .

4.4 Informacja o przesunięciu terminu szkolenia bądź odwołaniu szkolenia będzie przekazywana Uczestnikom drogą elektroniczną.

4.5 W przypadku odwołania szkolenia Organizator dokona w ciągu dwóch dni roboczych korekty faktury oraz zwrotu opłaty dokonanej przez Zgłaszającego – na konto, z którego została dokonana płatność.

5 Rezygnacja ze szkolenia

5.1 Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana jest drogą mailową na adres elektroniczny: marcin.zoltak@learns.eu. W rezygnacji należy podać:

5.1.1 Nazwisko i imię uczestnika (nazwiska i imiona uczestników).

5.1.2 Datę i miejsce szkolenia.

5.2 W wypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie:

5.2.1 Do 15 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia kursu – Organizator zwraca 95% wpłaconych środków.

5.2.2 W okresie krótszym niż 15 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia pierwszego dnia szkolenia – Organizator zwraca 70% wpłaconych środków.

5.3 Za termin wpłynięcia rezygnacji przyjmujemy datę skutecznego dostarczenia informacji Organizatorowi na adres elektroniczny marcin.zoltak@learns.eu.

5.3.1 Od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8.00–16.00.

5.3.2 Rezygnacja zostanie potwierdzona przez Organizatora na adres elektroniczny Zgłaszającego.

5.4 W przypadku rezygnacji Organizator zaproponuje Zgłaszającemu wyznaczenie zastępstwa w miejsce osoby/osów rezygnujących. W takim przypadku Zgłaszający nie ponosi kosztów rezygnacji.

6 Przygotowanie i udział w szkoleniu

6.1 Organizator przed rozpoczęciem szkolenia udostępni elektronicznie Uczestnikowi ankietę umożliwiającą rozpoznanie potrzeb związanych z tematyką szkolenia, z obowiązkiem wypełnienia najpóźniej na trzy dni robocze przed szkoleniem.

6.2 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia (sali szkoleniowej), o czym zobowiązany jest poinformować za pomocą poczty elektronicznej (ze wskazaniem nowego miejsca) najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem szkolenia.

6.3 Organizator zastrzega sobie prawo wykonania oraz publikacji dokumentacji zdjęciowej i multimedialnej podczas trwania szkolenia. Poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego Zgłaszający wyraża zgodę bez jakichkolwiek roszczeń na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu oraz wizerunku utrwalonego na fotografiach oraz materiałach wideo dla potrzeb promocyjnych oraz sprawozdawczych Organizatora.

6.4 Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie szkolenia na prywatne urządzenia rejestrujące przez Uczestników. W wypadku wystąpienia takiej sytuacji Organizator ma prawo nakazać wyłączenie urządzenia rejestrującego, a w przypadku niedostosowania się do oczekiwań ma prawo poprosić Uczestnika o opuszczenie sali szkoleniowej, bez zwrotu kosztów.

6.5 Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego szkolenie oraz zasad BHP obowiązujących na terenie obiektów, w których prowadzone jest szkolenie.

6.6 Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone jest szkolenie, jak również jakiekolwiek straty spowodowane w sposób zamierzony względem Organizatora, wykładowców lub innych uczestników.

6.7 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas trwania szkolenia.

6.8 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zniszczone lub zgubione przez Uczestnika podczas trwania szkolenia.

7 Dane osobowe

7.1 Administratorem danych osobowych jest Organizator szkolenia.

7.2 Przesłanie Zgłoszenia wiąże się z obowiązkiem wyrażenia zgody przez Zgłaszającego lub Uczestnika na umieszczenie przesyłanych danych osobowych w bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

7.3 Jednocześnie Uczestnik lub Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi Zgłoszenia oraz realizacji szkolenia.

7.4 Organizator zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

7.5 Baza danych osobowych Uczestników lub Zgłaszających podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

7.6 Administratorem danych osobowych jest Organizator szkolenia, który przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7.7 Uczestnikowi lub Zgłaszającemu przysługuje prawo wglądu do przesłanych danych i możliwość żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, a także wniesienia do organu nadzorczego skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych niezgodnego z RODO.

7.8 Skorzystanie z prawa do usunięcia własnych danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z usług świadczonych przez Organizatora.

8 Reklamacje

8.1 Reklamacje można zgłaszać w formie elektronicznej na adres marcin.zoltak@learns.eu, nie później niż 5 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.

8.2 Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 5 dni roboczych od daty jej otrzymania a następnie prześle Uczestnikowi odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie.

9 Postanowienia końcowe

9.1 Niniejszy regulamin obowiązuje od 5.02.2021 r. do odwołania.

9.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

9.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.